Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын хэмжээнд 2019 онд худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат олгох сургалтад хамрагдсан алба байхгүй.