МӨРДӨЖ БАЙГАА ДҮРЭМ ЖУРАМ

                                 ХУУЛЬ

1.  МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ /6 бүлэг 70 зүйл 1992.01.13/

2.  ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ /5 бүлэг                                          

3.  ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/                                                          

4.  ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ                                 

5.  УЛСЫН НӨӨЦИЙН ТУХАЙ /4 бүлэг 19 зүйл 2007.07.05/                                  

6.  ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

7.  НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

8.   МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ОРДНЫ ТУХАЙ

9.   МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ      

10. ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ

11. ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ

12. БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ТУХАЙ

13. ОНЦ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

14. ДАЙЧИЛГААНЫ ТУХАЙ

15. ТӨРИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ

16.  ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

 17. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ТУХАЙ  /нэг бүлэг 7 зүйл 1995.01.12/

18.  ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ  /15 бүлэг 142 зүйл 1999.05.14/

19.  АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ  /3 бүлэг 18 зүйл 1996.04.05/

20. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

21. ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ /5 бүлэг 21 зүйл 2001.12.27/

22. ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

23. ТӨРИЙН НУУЦЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ                      

24. ТӨСВИЙН ТУХАЙ

25.  НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ  /5 бүлэг 24 зүйл 2001.12.13/

26. ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН  ТУХАЙ

27. ТӨРИЙН НУУЦЫН ТУХАЙ /5 бүлэг 25 зүйл 1995.04.18/

28. БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ

29.  ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ

30.  АРХИВЫН ТУХАЙ  4 бүлэг 27 зүйл 1998.01.02/

31. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ

32. ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

33. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТУХАЙ /8 бүлэг 33 зүйл 2001.10.18/

34. ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ

35. АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

36.  ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ 

37. ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ

38. ТӨРИЙН БЭЛГЭ ТЭМДГИЙН ТУХАЙ

39. ГАЗРЫН ТУХАЙ  /7 бүлэг 64 зүйл 2002.06.07/

40. УСНЫ ТУХАЙ  /4 бүлэг 30 зүйл 1995.04.13/

41. ОЙН ТУХАЙ  /7 бүлэг 38 зүйл 2007.05.17/

42. ХҮНСНЫ ТУХАЙ  /5 бүлэг 18 зүйл 1999.10.07/

43. АМЬТНЫ ТУХАЙ

44. ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ

45. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

46. ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ

47. ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ

48. ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

49. УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ

50. БАРИЛГЫН ТУХАЙ /7 бүлэг 28 зүйл 1998.08.07/

51. МАЛЫН УДМЫН САН  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ /5 бүлэг 16 зүйл 2001.06.07/

52. ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС  /3 бүлэг 20 зүйл 2006.05.25/

53. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАХ /7 бүлэг 39 зүйл 1995.03.30/

54. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

55. СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

56.ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ

57.УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

58. ТАРИМАЛ УРГАМАЛ ҮР СОРТЫН ТУХАЙ /2 бүлэг 10 зүйл 1999.06.17/

59. ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

60. ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ / 7 бүлэг 25 зүйл 1994.06.13 /

61. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ

62. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

63. АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ

64. ТЭТГЭМЖИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ65. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ66.  ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ67. ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ
68. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ  69.  ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ70.  ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ