Нийслэлийн Онцгой байдлын газарт 2019 онд офицер бүрэлдэхүүнд 20 гаруй алба хаагч, ахлагч бүрэлдэхүүнд 100 гаруй алба хаагч шинээр томилогдсон.