1. Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх дүрэм
 2. Галын аюулгүй байдал Нэр томъёоны хураангуй
 3. ГАЛЫН ТЕХНИК НЭР ТОМЬЁО БА ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 4. Галын хоолойн стандарт
 5. Аврах олсны стандарт
 6. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 7. Галын техник. Галын гадна шат. Техникийн ерөнхий шаардлага
 8. Уул уурхайн аврах ангийн дүрэм/ОБЕГ-ын даргын 2015.04.22 №112 тушаал/ 
 9. ОБАЭБ-ын дотоод албаны дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 
 10. ОБАЭБ-ын албан хаагчийн сахилгын дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 
 11. ОБАЭБ-ын албан хаагчийн жагсаалын дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 
 12. Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 13. ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ДҮРЭМ  2016.05.16
 14. ОБАЭБ-ын Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм/ЗГ-ын 1999… №209 тогтоол/  
 15. ОБАЭБ-ын Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн дүрэм/Шадар сайдын 2013.01.15 №07 тушаал/  
 16. Монголын гал унтраах техникийн олон төрөлт-спортын тэмцээний дүрэм 
 17. ОБАЭБ-ын дүрмүүд /МУ-ын Шадар сайдын 2010.06.29 №39 тогтоол/ 
 18. ХХАА-ны дүрэм
 19. ХХУХТ талаар дагаж мөрдөх дүрэм /МУ-ын Шадар сайдын 2009.12.30 №508 тушаал/ 
 20. ОБА-ны төрийн тусгай албан хаагчийн хувцас өмсөх дүрэм /МУ-ын Шадар сайдын 2007.03.29 №40 тушаал/ 
 21. Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цолны зэрэглэл батлах тухай /МУ-ын Шадар сайдын 2008.05.23 №60 тушаал/